તબીબી ડિસક્લેમર

કોઈ સલાહ

આ નિવેદન એ પુરસ્કાર ફાઉન્ડેશન માટે તબીબી ડિસક્લેમર છે આ વેબસાઇટમાં તબીબી પરિસ્થિતિઓ અને સારવાર વિશે સામાન્ય માહિતી છે. આ માહિતી સલાહ નથી, અને જેમ કે સારવાર ન કરવી જોઈએ.

વોરંટીની મર્યાદા

આ વેબસાઈટ પરની તબીબી માહિતી કોઈપણ રજૂઆતો અથવા વોરંટી વિના "જેમ છે તેમ" પ્રદાન કરવામાં આવે છે, સ્પષ્ટ અથવા ગર્ભિત. રાયર્ડ ફાઉન્ડેશન આ વેબસાઇટ પરની તબીબી માહિતીના સંબંધમાં કોઈ પ્રતિનિધિઓ અથવા વૉરંટીઝ નથી.

ઉપરોક્ત ફકરાના સામાન્યતાને પૂર્વગ્રહ વિના, ધ રિવર્ડ ફાઉન્ડેશન એવી ખાતરી આપતું નથી કે:

• આ વેબસાઇટ પરની તબીબી માહિતી સતત ઉપલબ્ધ રહેશે અથવા તે બધા ઉપલબ્ધ હશે; અથવા
• આ વેબસાઇટ પરની તબીબી માહિતી સંપૂર્ણ, સાચી, સચોટ, અપ-ટૂ-ડેટ અથવા બિન-ભ્રામક છે.

વ્યવસાયિક સહાય

તમારે તમારા ડૉક્ટર અથવા અન્ય વ્યાવસાયિક હેલ્થકેર પ્રદાતા પાસેથી તબીબી સલાહના વિકલ્પ તરીકે આ વેબસાઇટ પરની માહિતી પર આધાર રાખવો નહીં.

જો તમારી પાસે કોઈ તબીબી બાબત વિશે કોઈ ચોક્કસ પ્રશ્નો હોય તો તમારે તમારા ડૉક્ટર અથવા અન્ય વ્યાવસાયિક હેલ્થકેર પ્રોવાઇડરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.

જો તમને લાગે કે તમને કોઈ તબીબી સ્થિતિથી પીડા થઈ રહી છે તો તમારે તાત્કાલિક તબીબી સારવારની જરૂર છે.

તમારે આ વેબસાઇટ પરની માહિતીને કારણે તબીબી સલાહ લેવાની, તબીબી સલાહને અવગણીને અથવા તબીબી સારવાર બંધ ન કરવી જોઈએ.

જવાબદારી

આ તબીબી ડિસક્લેમિમમાં કંઈ પણ અમારી જવાબદારીઓને કોઈપણ રીતે મર્યાદિત રાખશે કે જે લાગુ કાયદા હેઠળ પરવાનગી નથી, અથવા અમારી કોઈ પણ જવાબદારીઓને બાકાત રાખે છે કે જે લાગુ કાયદા હેઠળ બાકાત નથી.

ક્રેડિટ

આ દસ્તાવેજ http://www.freenetlaw.com પર ઉપલબ્ધ કરારના નમૂનાનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવ્યો હતો.